Wałki wypełnione łuską gryki

W Zdrowie, Zdrowie i uroda

Od pierw­sze­go roku życia aż do jego kre­su zdro­wy czło­wiek sypia prze­cięt­nie od 5 do 10 godzin na dobę. Jakość nasze­go życia w znacz­nym stop­niu zale­ży od jako­ści nasze­go snu. Jest to praw­da szcze­gól­nie łatwo dostrze­ga­na przez oso­by cier­pią­ce na zabu­rze­nia snu, dole­gli­wo­ści bólo­we czy ska­za­ne na dłu­go­trwa­łe prze­by­wa­nie w pozy­cji leżą­cej. Pro­ble­my dnia codzien­ne­go, stres, zespo­ły prze­cią­że­nio­we wywo­ła­ne mono­ty­po­wą aktyw­no­ścią rucho­wą czy wręcz jej bra­kiem – sie­dzą­cy tryb życia — sprzy­ja­ją zabu­rze­niom snu. Nasze pro­ble­my potę­go­wa­ne są czę­sto przez nasze przy­zwy­cza­je­nia. Nad­mier­ne dąże­nie do źle poję­te­go kom­for­tu –mięk­ki mate­rac, gru­ba podusz­ka – wymu­sza nie­fi­zjo­lo­gicz­ną pozy­cję pod­czas snu potę­gu­jąc nasze pro­ble­my. Nasze przy­zwy­cza­je­nia sta­ją się czę­ścią nie­prze­rwa­ne­go koła przy­czyn i skut­ków. Sta­je­my się podat­ni na suge­stię, się­ga­my po środ­ki far­ma­ko­lo­gicz­ne, są to jed­nak roz­wią­za­nia doraź­ne i choć kosz­tow­ne bar­dzo czę­sto mało sku­tecz­ne.

Pro­po­nu­je­my Pań­stwu inną stra­te­gię wal­ki z pro­ble­ma­mi zwią­za­ny­mi ze snem — wał­ki i podusz­ki wypeł­nio­ne łuską gry­ki. Trze­ba pamię­tać, że przy­wró­ce­nie pra­wi­dło­wej pozy­cji cia­ła pod­czas snu może wyma­gać pew­ne­go okre­su przy­sto­so­waw­cze­go. Orga­nizm jed­nak szyb­ko przy­zwy­cza­ja się do kom­for­tu i po kil­ku dniach może­my się cie­szyć z dobro­czyn­nych efek­tów dzia­ła­nia pro­duk­tu. Oso­by korzy­sta­ją­ce z naszych wyro­bów rzad­ko nawie­dza tęsk­no­ta za sta­rą podusz­ką z puchu, pie­rza czy sili­ko­nu. Wie­le osób skar­ży się począt­ko­wo na dźwięk towa­rzy­szą­cy zmia­nom pozy­cji pod­czas użyt­ko­wa­nia pro­duk­tów wypeł­nio­nych łuską gry­ki – dostęp­ny naszym zmy­słom dowód ich dzia­ła­nia – cią­głe­go dosto­so­wy­wa­nia się do zmie­nia­ją­cej się pozy­cji nasze­go cia­ła dostar­cza­ją­ce­go dobro­czyn­ne­go wspar­cia w miej­scach, któ­re tego wyma­ga­ją. Do tego dźwię­ku nasz orga­nizm szyb­ko się przy­zwy­cza­ja, tak jak szyb­ko akcep­tu­je­my dźwię­ki natu­ry – szum liści poru­sza­nych wia­trem czy szum stru­mie­nia — wspo­ma­ga­ją­ce relaks i rege­ne­ra­cje nasze­go orga­ni­zmu. Po kil­ku dniach adap­ta­cji nasz orga­nizm doce­ni to co było i jest doświad­cze­niem wie­lu poko­leń ludzi krę­gu kul­tu­ry dale­kie­go wscho­du od setek lat śpią­cych na wał­kach wypeł­nia­nych łuską gry­ki.

Zaufaj poko­le­niom wier­nym wie­lo­wie­ko­wej tra­dy­cji użyt­ko­wa­nia wał­ków wypeł­nio­nych łuską gry­ki.

Głów­ne zale­ty pro­duk­tu:
Łuska gry­cza­na zawie­ra dużo tanin, któ­re hamu­ją roz­wój i unie­moż­li­wia­ją roz­mna­ża­nie się szko­dli­wych mikro­or­ga­ni­zmów. Bada­nia wyka­za­ły, że hamu­je ona wzrost bak­te­rii Gram(-) , bak­te­rii Gram(+) oraz roz­to­czy.

Twar­dość i sprę­ży­stość zapew­nia­ją­ca solid­ne pod­par­cie cia­ła spraw­dza­ją­ca się zarów­no pod­czas snu jak i dłu­go­trwa­łe­go prze­by­wa­nia w wymu­szo­nej pozy­cji leżą­cej lub sie­dzą­cej. Dosko­na­le spraw­dza się w pro­fi­lak­ty­ce prze­ciw­o­dle­ży­no­wej i wad posta­wy.

Łuska gry­cza­na posia­da wła­ści­wo­ści neu­tra­li­zu­ją­ce szko­dli­we pro­mie­nio­wa­nie żył i cie­ków wod­nych.

Struk­tu­ra łuski umoż­li­wia bar­dzo inten­syw­ną wymia­nę cie­pła i wil­go­ci z powie­trzem co spra­wia, że wyro­by wypeł­nio­ne łuską gry­ki nie nagrze­wa­ją się dając poczu­cie kom­for­tu użyt­ko­wa­nia.

Możesz również przeczytać...

Wałek wypełniony łuską gryki

“But I must expla­in to you how all this mista­ken idea of deno­un­cing ple­asu­re and pra­ising pain was born

Czytaj więcej...

Super produkt

“But I must expla­in to you how all this mista­ken idea of deno­un­cing ple­asu­re and pra­ising pain was born

Czytaj więcej...

Mobile Sliding Menu