Drogi Kliencie, 25.05.2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE (określane jako “RODO”, “GDRP” lub “Ogólne rozporządzenie o Danych”).

O jakich danych mówimy?

Cho­dzi o dane oso­bo­we, któ­re są zbie­ra­ne w ramach korzy­sta­nia prze­ze Cie­bie ze stron inter­ne­to­wych:

oraz danych zbie­ra­nych pod­czas roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej czy kore­spon­den­cji e-mailo­wej z Quilt Pra­cow­nia Tka­ni­ny Uni­ka­to­wej Ewa Gut

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Quilt Pra­cow­nia Tka­ni­ny Uni­ka­to­wej Ewa Gut z sie­dzi­bą w Czę­sto­cho­wie (42–202) przy ul. Jasno­gór­skiej 38 m 26 . Wszel­kie wąt­pli­wo­ści zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem Pań­stwa danych w tym w szcze­gól­no­ści doty­czą­cych popra­wia­nia i ich usu­wa­nia pro­si­my kie­ro­wać na adres: ewagut5@gmail.com  

 

OŚWIADCZENIE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH RODO

Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych dla potrzeb nie­zbęd­nych do tele­fo­nicz­ne­go zama­wia­nia usług i wyro­bów oraz do otrzy­my­wa­nia tele­fo­nicz­nych, sms-owych oraz mailo­wych potwier­dzeń , a tak­że infor­ma­cji han­dlo­wych i pro­mo­cyj­nych Quilt Pra­cow­nia Tka­ni­ny Uni­ka­to­wej Ewa Gut z sie­dzi­bą w Czę­sto­cho­wie (42–202) przy ul. Jasno­gór­skiej 38 m 26 . Dane poda­wa­ne są dobro­wol­nie, a ich prze­twa­rza­nie odby­wa się wyłącz­nie w w/w celu. Infor­mu­je­my o przy­słu­gu­ją­cym Pań­stwu pra­wie dostę­pu do tre­ści danych oraz pra­wie ich popra­wia­nia i usu­wa­nia, zgod­nie z art. 6 ust. 1 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 roku w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych). Infor­mu­je­my tak­że o przy­słu­gu­ją­cym Pań­stwu pra­wie do wno­sze­nia skar­gi na nie­upraw­nio­ne wyko­rzy­sta­nie danych do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Co to są pliki cookie?

Pli­ki cookie to małe pli­ki tek­sto­we zawie­ra­ją­ce ciąg zna­ków, któ­re moż­na umiesz­czać w kom­pu­te­rze lub urzą­dze­niu prze­no­śny­mi w celu uni­ka­to­wej iden­ty­fi­ka­cji prze­glą­dar­ki lub urzą­dze­nia. Zastrze­ga­my sobie pra­wo do wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookie, pik­se­li i pamię­ci lokal­nej do dostar­cza­nia, zabez­pie­cza­nia i pozna­wa­nia pro­duk­tów, usług i reklam.

Do cze­go wyko­rzy­stu­je się pli­ki cookie?

Pli­ki cookie i pozo­sta­łe tech­no­lo­gie prze­ka­zu­ją witry­nie lub usłu­gom infor­ma­cję o tym, czy były już kie­dyś odwie­dza­ne z dane­go kom­pu­te­ra lub urzą­dze­nia prze­no­śne­go. Tech­no­lo­gie te moż­na następ­nie wyko­rzy­sty­wać do dostar­cza­nia pro­duk­tów, usług i reklam, do tego, by uła­twić nam pozna­nie spo­so­bu korzy­sta­nia z witry­ny lub usłu­gi, ulep­szyć poru­sza­nie się mię­dzy stro­na­mi, uła­twić zapa­mię­ty­wa­nie Two­ich pre­fe­ren­cji i zasad­ni­czo uspraw­nić spo­sób korzy­sta­nia przez Cie­bie z naszych usług. Dzię­ki pli­kom cookie moż­na też zadbać o to, by akcje mar­ke­tin­go­we kie­ro­wa­ne do Cie­bie przez Inter­net były lepiej dopa­so­wa­ne do Two­ich zain­te­re­so­wań.

Dla­cze­go Quilt korzy­sta z pli­ków cookie i pozo­sta­łych tech­no­lo­gii?

Wyko­rzy­stu­je­my pli­ki cookie, pik­se­le, pamięć lokal­ną i podob­ne tech­no­lo­gie do tego, by wyświe­tlać Ci istot­ne dla Cie­bie tre­ści, uspraw­niać spo­sób korzy­sta­nia przez Cie­bie z naszych pro­duk­tów oraz do tego, by lepiej chro­nić ser­wis Quilt i naszych użyt­kow­ni­ków. Może­my wyko­rzy­sty­wać te tech­no­lo­gie do tego, by dostar­czać Ci usłu­gi łatwe w użyt­ko­wa­niu, uspraw­nia­ją­ce poru­sza­nie się po ser­wi­sie i korzy­sta­nie z jego funk­cji, np.dostęp do zabez­pie­czo­nych obsza­rów i prze­cho­wy­wa­nie infor­ma­cji, tak aby Quilt szyb­ciej reago­wał. Może­my wyko­rzy­sty­wać te tech­no­lo­gie do gro­ma­dze­nia infor­ma­cji o tym, jak korzy­stasz z nasze­go ser­wi­su, np. o tym, jakie stro­ny odwie­dzasz naj­czę­ściej i czy otrzy­mu­jesz komu­ni­ka­ty o błę­dzie z nie­któ­rych stron. Wyko­rzy­stu­je­my te tech­no­lo­gie do tego, by zapa­mię­ty­wać doko­ny­wa­ne przez Cie­bie wybo­ry (np. Two­ją nazwę użyt­kow­ni­ka, język lub region) i dopa­so­wy­wać ser­wis tak, by dostar­czać Ci ulep­szo­ne funk­cje i tre­ści. Pli­ki cookie moż­na też wyko­rzy­stać do zapa­mię­ty­wa­nia zmian w roz­mia­rze tek­stu, czcion­ki i innych czę­ści stron, któ­re możesz dosto­so­wać do swo­ich potrzeb. Quilt i nasi part­ne­rzy rekla­mo­wi mogą wyko­rzy­sty­wać takie tech­no­lo­gie do dostar­cza­nia reklam dopa­so­wa­nych do Two­ich zain­te­re­so­wań. Tech­no­lo­gie te zapa­mię­tu­ją, że Two­je urzą­dze­nie odwie­dzi­ło witry­nę lub usłu­gę i mogą też prze­śle­dzić jego aktyw­ność w zakre­sie prze­glą­da­nia innych witryn i ser­wi­sów niż Quilt. Infor­ma­cje takie mogą być udo­stęp­nia­ne orga­ni­za­cjom poza Quil­tem, np. rekla­mo­daw­com lub sie­ciom rekla­mo­daw­ców w celu dostar­cza­nia reklam i uła­twie­nia pomia­ru sku­tecz­no­ści kam­pa­nii rekla­mo­wych. *Może­my wyko­rzy­sty­wać takie tech­no­lo­gie do pozna­wa­nia i ulep­sza­nia pro­duk­tów i usług oraz do pro­wa­dze­nia nad nimi badań.

Jak dłu­go pli­ki cookie są prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niu?

Okres prze­cho­wy­wa­nia pli­ku cookie na kom­pu­te­rze lub urzą­dze­niu prze­no­śnym zale­ży od tego, czy jest to plik „sta­ły” czy „sesyj­ny”. Pli­ki sesyj­ne pozo­sta­ją w kom­pu­te­rze tyl­ko do momen­tu zakoń­cze­nia korzy­sta­nia z prze­glą­dar­ki. Pli­ki sta­łe są prze­cho­wy­wa­ne w kom­pu­te­rze lub urzą­dze­niu mobil­nym do momen­tu ich wyga­śnię­cia lub usu­nię­cia.

Wewnętrz­ne i zewnętrz­ne pli­ki cookie

Wewnętrz­ne pli­ki cookie to pli­ki nale­żą­ce do ser­wi­su Quilt, nato­miast zewnętrz­ne pli­ki cookie to pli­ki, któ­re inny pod­miot umiesz­cza na Two­im urzą­dze­niu za pośred­nic­twem nasze­go ser­wi­su. Zewnętrz­ne pli­ki cookie może umiesz­czać na Two­im urzą­dze­niu oso­ba świad­czą­ca usłu­gi na rzecz ser­wi­su Quilt, np. uła­twia­ją­ca nam pozna­nie spo­so­bu wyko­rzy­sty­wa­nia naszej usłu­gi. Zewnętrz­ne pli­ki cookie mogą też umiesz­czać na Two­im urzą­dze­niu nasi part­ne­rzy biz­ne­so­wi, aby móc wyko­rzy­sty­wać je do rekla­mo­wa­nia Ci pro­duk­tów i usług w dowol­nym miej­scu w Inter­ne­cie.

Jak kontrolować pliki cookie i inne mechanizmy zbierania danych.

Jeże­li chcesz zmo­dy­fi­ko­wać usta­wie­nia obsłu­gi pli­ków cookie, użyj odpo­wied­nich usta­wień witryn i prze­glą­da­rek (zwy­kle znaj­du­ją się one w menu „Pomoc”, „Narzę­dzia” lub „Edy­cja”). Przy­po­mi­na­my, że jeże­li w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki wyłą­czysz pli­ki cookie i pozo­sta­łe tech­no­lo­gie, możesz nie mieć moż­li­wo­ści dostę­pu do okre­ślo­nych czę­ści nasze­go ser­wi­su, a jego pozo­sta­łe czę­ści mogę nie dzia­łać nale­ży­cie.

Więcej informacji na temat cookies

Infor­ma­cje na temat cookies i mecha­ni­zmów ich dzia­ła­nia moż­na uzy­skać na stro­nie

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Oto kil­ka kro­ków, któ­re możesz wyko­nać, by zadbać o bez­pie­czeń­stwo swo­je­go kon­ta:

  • Wybierz sil­ne hasło. Użyj kom­bi­na­cji przy­naj­mniej ośmiu liczb, liter i zna­ków inter­punk­cyj­nych (takich jak ! czy &). Hasło powin­no być odmien­ne od pozo­sta­łych haseł, któ­ry­mi posłu­gu­jesz się w Inter­ne­cie.
  • Regu­lar­nie zmie­niaj hasło
  • Jeże­li uzy­skasz wie­dzę, że Two­je hasło mogło zostać ukra­dzio­ne, zmień hasło do ser­wi­su Quilt i na innych stro­nach, takie dzia­ła­nie poma­ga zacho­wać bez­pie­czeń­stwo kon­ta i chro­ni je przed wła­ma­niem w przy­szło­ści.
  • Niko­mu nie poda­waj swo­je­go hasła.
  • Upew­nij się, że Two­je kon­to e-mail jest bez­piecz­ne. Każ­dy, kto czy­ta Two­je wia­do­mo­ści e-mail ma praw­do­po­dob­nie dostęp do Two­je­go kon­ta Quilt. Zmień hasła do wszyst­kich kont e-mail i upew­nij się, że żad­ne z nich się nie powta­rza.
  • Wylo­guj się z Quilt, gdy korzy­stasz z kom­pu­te­ra lub tele­fo­nu, któ­ry dzie­lisz z inny­mi oso­ba­mi. Nie zazna­czaj pola „Zapa­mię­taj mnie” pod­czas logo­wa­nia z publicz­ne­go kom­pu­te­ra, gdyż wów­czas pozo­sta­niesz zalogowany(a) nawet po zamknię­ciu okna prze­glą­dar­ki.