Fir­ma Quilt powsta­ła w 2009 roku. Na począt­ku zaj­mo­wa­li­śmy się pro­duk­cją i usłu­gą doty­czą­cą wystro­ju wnętrz następ­nie uru­cho­mi­li­śmy dział pre­zen­to­wy. Kolej­nym kro­kiem był dział doty­czą­cy zdro­wia czy­li podusz­ki i wał­ki wypeł­nia­ne łuską gry­ki. W cią­gu kolej­nych lat wpro­wa­dza­li­śmy nasze ozdob­ne podusz­ki do kwia­ciar­ni i z naszej obser­wa­cji i potrze­by ryn­ku powstał dział dodat­ków flo­ry­stycz­nych.

Mobile Sliding Menu